De algemene voorwaarden



Artikel 1 Definities


 1. INTERCROSS Recherchediensten BV (hierna: INTERCROSS) is een recherchedienstverlener die zich richt op het verzamelen en analyseren van informatie ten behoeve van bewijsvoering in civiel- en strafrechtelijke geschillen. Alle bevindingen worden gedocumenteerd in een onderzoeksrapport, inclusief verzameld bewijsmateriaal.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten en gebruikmaakt van de Diensten van INTERCROSS en INTERCROSS de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 5.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de meerzijdige rechtshandeling tussen INTERCROSS en Opdrachtgever, waarbij INTERCROSS zich verbindt Diensten te verrichten en Opdrachtgever zich verbindt een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van INTERCROSS en de aanvaarding daarvan door Opdrachtgever, zoals nader gespecificeerd in Artikel 3.4 van deze Overeenkomst.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst op afstand' verstaan: de Overeenkomst die tussen INTERCROSS en de Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van INTERCROSS en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door INTERCROSS en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde diensten, alsmede alle andere door INTERCROSS ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, inclusief werkzaamheden die op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden uitgevoerd.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website https://www.intercross.nl.



Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden


 1. De Algemene voorwaarden zijn van kracht voor elk aanbod van INTERCROSS en voor alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en andere juridische verhoudingen tussen de partijen.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met INTERCROSS waarvoor derden moeten worden ingeschakeld, evenals op handelingen van door INTERCROSS ingeschakelde derden in het kader van de opdracht.
 3. Eventuele door de Opdrachtgever of derden aangevoerde Algemene voorwaarden worden door INTERCROSS uitdrukkelijk van de hand gewezen, zelfs als er eerder naar dergelijke Algemene voorwaarden is verwezen. Toepassing van de Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever moet dan ook uitdrukkelijk schriftelijk met INTERCROSS worden overeengekomen.
 4. In het geval dat de Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever toch (gedeeltelijk) van toepassing worden verklaard, hebben de Algemene voorwaarden van INTERCROSS voorrang in geval van tegenstrijdigheid.
 5. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien ze uitdrukkelijk en schriftelijk met INTERCROSS zijn overeengekomen.
 6. De toepassing van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk verworpen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 7. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van de Opdrachtgever.
 8. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van kracht. INTERCROSS en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk behouden blijven.
 9. Klachten van de Opdrachtgever worden behandeld volgens de klachtenregeling van INTERCROSS.



Artikel 3 De Overeenkomst


 1. Alle offertes en aanbiedingen van INTERCROSS zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend.
 2. Offertes van INTERCROSS zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor garant dat hij/zij alle essentiële informatie voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid aan INTERCROSS heeft verstrekt.
 3. De Opdrachtgever kan contact opnemen met INTERCROSS via de website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. INTERCROSS zal met de Opdrachtgever overleg plegen met betrekking tot zijn verwachtingen en kan vervolgens een plan van aanpak en een offerte opstellen die per brief of e-mail aan de Opdrachtgever wordt verzonden.
 4. De Overeenkomst komt pas tot stand door (digitale) ondertekening van de offerte of door middel van een schriftelijke of mondelinge bevestiging van de opdracht, dan wel door schriftelijke ondertekening van de overeenkomst van opdracht of mondelinge goedkeuring van de overeenkomst van opdracht.
 5. Naast de offerte wordt ook een overeenkomst van opdracht en een plan van aanpak gesloten tussen INTERCROSS en de Opdrachtgever. In de overeenkomst van opdracht wordt de opdracht die INTERCROSS voor de Opdrachtgever uitvoert nader beschreven, en er worden specifieke regelingen uiteengezet die van toepassing zijn op de dienstverlening van INTERCROSS.
 6. Als INTERCROSS een bevestiging naar de Opdrachtgever stuurt, geeft deze bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, met voorbehoud van eventuele duidelijke fouten. Eventuele notities of opmerkingen van de Opdrachtgever op de offerte van INTERCROSS maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij INTERCROSS deze schriftelijk bevestigt.
 7. Een opdracht van de Opdrachtgever die niet vooraf is gegaan door een schriftelijke offerte, vereist schriftelijke aanvaarding door INTERCROSS.
 8. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod in de offerte, is INTERCROSS daaraan niet gebonden. In dat geval komt de Overeenkomst niet tot stand volgens de afwijkende aanvaarding, tenzij INTERCROSS anders aangeeft.
 9. Een samengestelde prijsopgave verplicht INTERCROSS niet om een deel van de opdracht uit te voeren tegen een deel van de opgegeven prijs.
 10. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 11. De Opdrachtgever is niet gemachtigd om zelfstandig, zonder overleg of zonder toestemming van INTERCROSS, werkzaamheden uit te voeren die een behoorlijke uitvoering van de opdracht door INTERCROSS kunnen verstoren.



Artikel 4 Uitvoering Overeenkomst


 1. INTERCROSS zal zich inspannen om de Diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en zoveel mogelijk volgens de schriftelijke afspraken.
 2. INTERCROSS is onafhankelijk, objectief en zal de Overeenkomst uitvoeren zoals van een goed recherchebureau in het maatschappelijk verkeer mag worden verwacht.
 3. INTERCROSS verplicht zich om de opdracht/Overeenkomst uit te voeren binnen de wettelijke kaders en overige toepasselijke regelgeving.
 4. INTERCROSS is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van onjuiste of onvolledige gegevens die door de Opdrachtgever zijn verstrekt, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor INTERCROSS kenbaar had moeten zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan INTERCROSS de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Als INTERCROSS of door INTERCROSS ingeschakelde derden werkzaamheden verrichten op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, dient de Opdrachtgever kosteloos te zorgen voor de faciliteiten die redelijkerwijs door deze medewerkers worden gewenst.
 7. Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bedoeld voor de Opdrachtgever, en derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.
 8. Het resultaat van de opdracht mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt. Indien er geen expliciet doel is overeengekomen, zal het gebruikelijke doel gezien de aard van de opdracht bepalend zijn.
 9. INTERCROSS staat niet garant voor het geschikte gebruik en/of de uitvoering van de onderzoeksresultaten, conclusies en adviezen anders dan voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt.
 10. INTERCROSS heeft het recht om werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.
 11. Bij het inschakelen van derden zal INTERCROSS de nodige zorgvuldigheid betrachten en indien redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk in overleg treden met de Opdrachtgever bij de selectie van deze derden. De kosten voor het inschakelen van deze derden zijn voor rekening van de Opdrachtgever en zullen door INTERCROSS aan de Opdrachtgever worden doorberekend.
 12. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat alle (contact)gegevens die door INTERCROSS als noodzakelijk zijn aangemerkt of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan INTERCROSS worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig worden verstrekt, heeft INTERCROSS het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging aan de Opdrachtgever in rekening te brengen volgens de geldende tarieven.
 13. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat INTERCROSS zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen hieromtrent niet nakomt, is hij verplicht de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 14. Indien de Opdrachtgever, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, informatiedragers, elektronische bestanden, of software verstrekt aan INTERCROSS, garandeert de Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten. Indien blijkt dat deze goederen virussen of defecten bevatten, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de schade die hieruit voortvloeit.
 15. Indien de Opdrachtgever, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tijdens het onderzoek individuele handelingen uitvoert zonder overleg, staakt INTERCROSS het verdere onderzoek en vervalt het recht op restitutie. Deze bepaling is niet van toepassing indien de Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 16. Indien de Opdrachtgever, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, individuele handelingen uitvoert tijdens het onderzoek zonder overleg, zal INTERCROSS de uitgevoerde werkzaamheden in rekening brengen, evenals andere schade die hieruit voortvloeit.
 17. De levertermijn is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, de benodigde uren, de werktijden en de gebruikte onderzoeksmethoden en -middelen.
 18. Indien een termijn is overeengekomen of opgegeven voor de uitvoering van de Diensten, is dit geen harde deadline. Als de termijn wordt overschreden, moet de Opdrachtgever INTERCROSS schriftelijk in gebreke stellen. INTERCROSS moet vervolgens een redelijke termijn worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 19. INTERCROSS is wettelijk verplicht om personen te informeren over het feit dat er onderzoek naar hen is verricht, inclusief de opdrachtgever, het verzoek tot onderzoek en het doel van het onderzoek.



Artikel 5 Wijziging Overeenkomst


 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om deze behoorlijk aan te passen of aan te vullen, zullen INTERCROSS en Opdrachtgever tijdig en in gezamenlijk overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, inclusief aanvullingen, betreft dit een aanvullende opdracht. Over de honorering van deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte blijven de oorspronkelijke voorwaarden van kracht, waarbij de extra Diensten tegen het overeengekomen tarief zullen worden vergoed.
 3. Als de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst financiële of kwalitatieve gevolgen heeft, zal INTERCROSS de Opdrachtgever hier tijdig over informeren.
 4. In geval van een vast honorarium zal INTERCROSS aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst tot een overschrijding van dit honorarium zal leiden.
 5. Het niet direct uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst vormt geen wanprestatie van INTERCROSS en geeft de Opdrachtgever geen recht om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 6. Als partijen overeenkomen om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, kan dit van invloed zijn op de voltooiingsdatum van de uitvoering. INTERCROSS zal de Opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.
 7. Wijzigingen in de oorspronkelijke Overeenkomst tussen INTERCROSS en Opdrachtgever zijn pas geldig nadat deze wijzigingen schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen, middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst.



Artikel 6 Meerwerk


 1. Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die niet voorzien konden worden door INTERCROSS en die leiden tot extra werkzaamheden, zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend volgens de in de Overeenkomst overeengekomen tarieven.
 2. Onder meerwerk wordt eveneens verstaan de aanvullende werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de opdracht naar behoren uit te voeren en/of die door Opdrachtgever binnen dezelfde opdracht aan INTERCROSS zijn opgedragen. Meerwerk omvat ook situaties waarin, als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie van Opdrachtgever, INTERCROSS de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. De kosten voor meerwerk worden door INTERCROSS in rekening gebracht op basis van nacalculatie.
 3. Meerwerk wordt beschouwd als een aanvullende opdracht en wordt door INTERCROSS aan Opdrachtgever gefactureerd.
 4. Meerwerk zal alleen worden uitgevoerd nadat beide partijen dit schriftelijk hebben aanvaard.


Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging


 1. INTERCROSS is gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever niet, niet volledig of niet tijdig aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet, of indien INTERCROSS goede redenen heeft om aan te nemen dat de Opdrachtgever in de toekomst niet aan haar verplichtingen zal voldoen. Voorafgaand aan opschorting of ontbinding dient INTERCROSS de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij de Opdrachtgever een redelijke termijn krijgt om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Indien de Opdrachtgever binnen deze termijn niet voldoet aan haar verplichtingen, kan INTERCROSS overgaan tot opschorting of ontbinding.
 2. Daarnaast heeft INTERCROSS het recht om de Overeenkomst te ontbinden onder dezelfde voorwaarden als beschreven in Artikel 7.1 van deze Overeenkomst, als er zich omstandigheden voordoen die van zodanige aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is geworden, of als ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verwacht.
 3. Indien de Opdrachtgever haar contractuele verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, terwijl de Opdrachtgever in verzuim is, heeft INTERCROSS het recht om de Overeenkomst onmiddellijk en met onmiddellijke ingang te ontbinden. In dit geval is de Opdrachtgever verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling wegens wanprestatie.
 4. INTERCROSS kan ook de uitvoering van de Overeenkomst opschorten indien de Opdrachtgever verzocht is bij het sluiten van de Overeenkomst zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, of indien de Opdrachtgever in strijd handelt met geheimhoudingsclausules of andere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, of indien de Opdrachtgever zich schuldig maakt aan strafbare feiten die schadelijk zijn voor het imago of de reputatie van INTERCROSS.
 5. Bij ontbinding van de Overeenkomst worden alle vorderingen van INTERCROSS op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als INTERCROSS de uitvoering van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar rechten op grond van de wet en de Overeenkomst.
 1. INTERCROSS behoudt te allen tijde het recht om schadevergoeding te eisen.


Artikel 8 Annulering


 1. Annulering van de Overeenkomst is mogelijk nadat deze is ondertekend door de Opdrachtgever, na mondelinge of schriftelijke opdrachtbevestiging, of na schriftelijke of mondelinge goedkeuring van de overeenkomst van opdracht. In geval van annulering is INTERCROSS gerechtigd om de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
  1. Bij annulering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever vier (4) weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 25% van het volledige factuurbedrag verschuldigd.
  2. Bij annulering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever drie (3) weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 50% van het volledige factuurbedrag verschuldigd.
  3. Bij annulering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever twee (2) weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 75% van het volledige factuurbedrag verschuldigd.
  4. Bij annulering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever één (1) week voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 100% van het volledige factuurbedrag verschuldigd.
 2. Het annuleringschema is van toepassing ongeacht de periode waarin de Opdrachtgever zich bevindt op het moment van annulering.
 3. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst twee weken voor aanvang aangaat, zal de Opdrachtgever automatisch in een verder gevorderd stadium van het annuleringsschema vallen.
 4. De annuleringskosten vermeld in het schema zijn evenredig met de op dat moment geleverde Diensten door INTERCROSS en zijn gekoppeld aan de waarde van de opdracht op dat moment.
 5. Voor opleidings- of cursuswerkzaamheden gelden de volgende annuleringsvoorwaarden, afwijkend van het bovenstaande:
  1. Bij annulering van de opleiding of cursus tussen vier (4) weken en twee (2) weken voor aanvang wordt 50% van het totaalbedrag als annuleringskosten in rekening gebracht.
  2. Bij annulering van de opleiding of cursus tussen twee (2) weken en één (1) week voor aanvang wordt 75% van het totaalbedrag als annuleringskosten in rekening gebracht.
  3. Bij annulering van de opleiding of cursus van één (1) week voor aanvang tot de dag van aanvang wordt 100% van het totaalbedrag als annuleringskosten in rekening gebracht.
 6. Annulering dient schriftelijk te geschieden en te worden bevestigd door INTERCROSS.
 7. Bij volledige of gedeeltelijke annulering worden alle kosten die op dat moment uit de Overeenkomst voortvloeien in rekening gebracht.


Artikel 9 Herroeping van Diensten


 1. Dit Artikel is uitsluitend van toepassing indien de Opdrachtgever niet handelt in het kader van een beroep of bedrijf.
 2. Na het sluiten van een Overeenkomst op afstand heeft de Opdrachtgever een periode van 14 (veertien) dagen om de Overeenkomst op afstand kosteloos en zonder opgaaf van redenen te herroepen (hierna te noemen: "het herroepingsrecht"). In het geval van een Overeenkomst op afstand met betrekking tot de levering van Diensten, begint deze herroepingstermijn op de dag waarop de Overeenkomst op afstand is gesloten.
 3. De Opdrachtgever erkent dat het herroepingsrecht niet langer kan worden uitgeoefend als INTERCROSS de Diensten volledig heeft geleverd binnen de termijn van 14 (veertien) dagen bedenktijd. Bij het sluiten van de Overeenkomst op afstand geeft de Opdrachtgever hier expliciet toestemming voor en doet afstand van het herroepingsrecht.
 4. Het herroepingsrecht van de Opdrachtgever blijft echter van kracht indien de levering van de Diensten, op verzoek van de Opdrachtgever die niet handelt in het kader van een beroep of bedrijf, gedeeltelijk plaatsvindt binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. In dat geval is de Opdrachtgever verplicht te betalen voor de reeds geleverde Diensten.
 5. Indien de Opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn/haar herroepingsrecht, dient hij/zij dit kenbaar te maken aan INTERCROSS door middel van een ondubbelzinnige verklaring. Het tijdstip van ontvangst van de kennisgeving van herroeping aan INTERCROSS is bepalend. INTERCROSS zal de Opdrachtgever ook een bevestiging van de herroeping sturen.


Artikel 10 Kosten, Honorarium en Betaling


 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, exclusief BTW en andere overheidsheffingen, evenals eventuele kosten die voortvloeien uit de Overeenkomst, zoals reiskosten en andere uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot declaraties van derden die zijn ingeschakeld. Deze kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 2. Bij het tot stand komen van de Overeenkomst kunnen de partijen een vast honorarium overeenkomen.
 3. Indien er geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden bepaald op basis van de daadwerkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de standaard uurtarieven van INTERCROSS, geldig voor de periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd, tenzij er een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Voor opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 5. Als de werkzaamheden in het kader van de opdracht van de Opdrachtgever worden uitgevoerd op basis van standaard uurtarieven, worden daarnaast de volgende kosten in rekening gebracht door INTERCROSS:
  1. 6% kantoorkosten berekend over het honorarium;
  2. Reiskosten op basis van een kilometervergoeding (reiskosten worden berekend vanaf de woonplaats van INTERCROSS);
  3. Voor reistijd wordt 100% van het uurtarief in rekening gebracht;
  4. Leges en andere kosten (volledig doorbelast);
  5. Verblijfskosten;
  6. Een toeslag als er werkzaamheden moeten worden verricht tussen 20.00 en 08.00 uur (de hoogte van de toeslag wordt per Overeenkomst vastgesteld) of tijdens weekenden of officiële feestdagen;
  7. Een toeslag als er werkzaamheden in het buitenland moeten worden uitgevoerd (de hoogte van de toeslag wordt per Overeenkomst vastgesteld).
 6. INTERCROSS behoudt zich het recht voor om kennelijke fouten in de prijsopgave te corrigeren.
 7. Betaling dient te geschieden via factuur, iDeal of contant.
 8. Bij betaling achteraf dient 100% van het volledige factuurbedrag te worden voldaan.
 9. Betaling via factuur of contant dient uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te worden voldaan, op een door INTERCROSS aangegeven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Alle betalingen dienen te geschieden zonder enig beroep op compensatie, opschorting of korting.
 10. Indien de Opdrachtgever de juistheid van één of meerdere facturen gedeeltelijk betwist, ontheft dit de Opdrachtgever niet van de verplichting om het betwiste deel van die facturen binnen de betalingstermijn te voldoen. Een ongegronde betwisting kan nooit een geldige reden zijn voor de gehele of gedeeltelijke weigering van de Opdrachtgever om de facturen van INTERCROSS te voldoen.
 11. Indien facturen van INTERCROSS niet tijdig worden voldaan, heeft INTERCROSS het recht om de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten totdat de Opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien de facturen van INTERCROSS herhaaldelijk te laat worden betaald, heeft INTERCROSS het recht om, afwijkend van de overeengekomen betalingstermijnen, een voorschot te verlangen ter hoogte van maximaal driemaal het bedrag van de laatst verzonden termijnfactuur.
 12. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft bij de tijdige betaling van een factuur, raakt de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de Opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van volledige betaling van het verschuldigde bedrag.
 13. Indien INTERCROSS besluit om een vordering wegens niet-betaling van één of meer onbetaalde facturen via gerechtelijke stappen te innen, is de Opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en de in Artikel 10.12 genoemde rente ook verplicht om alle redelijkerwijs gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van deze kosten wordt vastgesteld conform de geldende wetgeving met betrekking tot de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 14. In geval van liquidatie, faillissement, beslaglegging of surseance van betaling van de Opdrachtgever worden de vorderingen van INTERCROSS op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 15. INTERCROSS behoudt zich het recht voor om de betalingen die door de Opdrachtgever zijn gedaan, eerst in mindering te brengen op de kosten, vervolgens op de openstaande rente en ten slotte op de hoofdsom en de lopende (handels)rente. INTERCROSS kan een aanbod tot betaling weigeren als de Opdrachtgever een andere toerekeningsvolgorde voorstelt. INTERCROSS kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren als daarbij niet ook de openstaande rente en kosten worden voldaan.
 16. INTERCROSS heeft tevens het recht om betalingen door de Opdrachtgever over te dragen aan een extern bedrijf dat belast is met het innen van betalingen. De Opdrachtgever stemt hiermee uitdrukkelijk in en verbindt zich ertoe om, indien nodig, aan het genoemde externe bedrijf te betalen.
 17. In het geval van een gezamenlijke opdracht zijn de Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, en heeft INTERCROSS tegenover elk van hen recht op betaling van het volledige factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur. 


Artikel 11 Prijsaanpassingen


 1. INTERCROSS behoudt het recht om prijsverhogingen door te voeren als er zich wijzigingen voordoen tussen het moment van aanbieding en de levering, bijvoorbeeld als de lonen stijgen.
 2. Daarnaast mag INTERCROSS het honorarium aanpassen als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten van de Overeenkomst aanzienlijk is onderschat en dit niet aan INTERCROSS kan worden toegerekend, zodat het redelijkerwijs niet van INTERCROSS kan worden verwacht om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. In dat geval zal INTERCROSS de Opdrachtgever op de hoogte stellen van het voornemen om het honorarium of tarief te verhogen. INTERCROSS zal daarbij de omvang en de datum van ingang van de tariefverhoging vermelden.
 3. INTERCROSS heeft het recht om, zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving, het tarief dat in de offerte is overeengekomen per 1 januari van elk kalenderjaar te verhogen, met een maximum van het door het CBS gepubliceerde percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
 4. Als de prijsverhoging anders dan als gevolg van een wijziging in de Overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft uitsluitend de Opdrachtgever die beroep kan doen op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, tenzij INTERCROSS alsnog bereid is om de Overeenkomst uit te voeren op basis van het oorspronkelijk overeengekomen tarief, of als de prijsverhoging voortvloeit uit een wettelijke bevoegdheid of verplichting van INTERCROSS of als is overeengekomen dat de levering meer dan drie maanden na de aankoopdatum zal plaatsvinden.
 5. Een ontbinding zoals beschreven in lid 4 van dit Artikel geeft de Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. In het geval dat de Opdrachtgever de Overeenkomst ontbindt, heeft INTERCROSS het recht om de reeds gemaakte kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Als de Opdrachtgever de aangekondigde verhoging niet accepteert, heeft de Opdrachtgever het recht om binnen twee weken na ontvangst van de kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen of te annuleren op de datum waarop de verhoging van kracht zou worden volgens de mededeling van INTERCROSS.


Artikel 12 Werkzaamheden na Voltooïng Opdracht


 1. Na afronding van de opdracht zal de Opdrachtgever een eindrapportage van de bevindingen ontvangen. Op verzoek van de Opdrachtgever kan INTERCROSS een schriftelijk rapport, advies of evaluatie opstellen met betrekking tot haar bevindingen. Dit rapport kan desgewenst voorzien zijn van een conclusie en/of advies.
 1. Eventuele aanvullende verplichtingen zijn specifiek vermeld in de overeenkomst van opdracht.


Artikel 13 Aansprakelijkheid


 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte en representatieve gegevens en informatie die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. INTERCROSS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van schade als gevolg van onjuiste bestellingen, indien de Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. De opgegeven leveringstermijn is slechts indicatief. Hoewel INTERCROSS zich inspant om de leveringstermijn na te komen, is INTERCROSS niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van deze termijn. Overschrijding van de termijn geeft de Opdrachtgever geen recht om de Diensten te annuleren of de ontvangst of betaling van de Diensten te weigeren, noch heeft de Opdrachtgever recht op enige vergoeding van INTERCROSS.
 3. INTERCROSS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of nalatigheden van derden die zij heeft ingeschakeld. Door gebruik te maken van de Diensten van INTERCROSS verleent de Opdrachtgever INTERCROSS de bevoegdheid om namens de Opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van door INTERCROSS ingeschakelde derden te aanvaarden.
 4. INTERCROSS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade.
 5. INTERCROSS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten op de Website.
 6. INTERCROSS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of niet tijdig nakomen van verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, indien dit het gevolg is van overmacht zoals beschreven in Artikel 14.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart INTERCROSS tegen aanspraken van derden van welke aard dan ook die verband houden met de Diensten.
 8. INTERCROSS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet functioneren van apparatuur die wordt gebruikt bij de uitvoering van de opdracht, ongeacht of het niet functioneren het gevolg is van defecten of externe oorzaken zoals stroomuitval. Hierbij wordt apparatuur inclusief besturingsprogramma's en andere software bedoeld.
 9. In het geval dat INTERCROSS aansprakelijk wordt gesteld, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot de directe schade die daadwerkelijk is geleden, betaald of geleden als gevolg van aantoonbare tekortkomingen in de verplichtingen van INTERCROSS met betrekking tot haar Diensten.
 10. De aansprakelijkheid van INTERCROSS is beperkt tot het bedrag dat is gedekt en uitbetaald door de verzekeraar. Als er geen dekking is bij de verzekeraar, of als INTERCROSS niet is verzekerd, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag of tot maximaal € 500,00 (vijfhonderd euro), afhankelijk van welk bedrag lager is, voor het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 11. In het geval van een opdracht met een looptijd langer dan zes maanden wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot het honorarium dat is verschuldigd over de laatste zes maanden van de opdracht.
 12. De aansprakelijkheidsbeperking zoals beschreven in dit Artikel is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van INTERCROSS.
 13. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.
 14. Alle rechtsvorderingen tegen INTERCROSS, inclusief schadeclaims, verjaren en/of vervallen één jaar nadat de desbetreffende vordering of claim is ontstaan.


Artikel 14 Overmacht


 1. Onder overmacht wordt verstaan: alle externe oorzaken die buiten de controle en wil van INTERCROSS liggen en die de tijdige, volledige of juiste uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken.
 2. Onder overmacht, zoals hierboven bedoeld, vallen onder andere maar niet uitsluitend: niet-nakoming door derden, ziekte van het personeel van INTERCROSS of derden, extreme weersomstandigheden, verstoringen in de levering van water en energie, stakingen, ernstige systeemstoringen bij INTERCROSS, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, burgerlijke onrust, oorlog of enige andere vorm van binnenlandse onrust.
 3. Als er sprake is van overmacht waardoor een van de Partijen niet in staat is om aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, heeft de andere Partij het recht om de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal INTERCROSS eventueel betaalde bedragen terugbetalen, onder aftrek van alle kosten die INTERCROSS heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.
 1. Indien INTERCROSS op het moment van het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan of deze nog kan nakomen en dit gedeelte zelfstandige waarde heeft, is INTERCROSS gerechtigd om dit reeds nagekomen of nog na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren. De Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen alsof het een aparte Overeenkomst betreft.


Artikel 15 Risico-overgang


 1. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen die onderwerp zijn van de Overeenkomst, gaat over op de Opdrachtgever op het moment waarop deze goederen juridisch en/of feitelijk aan de Opdrachtgever worden geleverd en daarmee onder de controle van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen derde komen te vallen.



Artikel 16 Garanties


 1. Wat betreft de verleende Diensten door INTERCROSS geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting houdt in dat INTERCROSS zich contractueel verbindt om alle benodigde inspanningen te leveren en middelen aan te wenden om het overeengekomen resultaat te bereiken. Dit betekent dat INTERCROSS niet kan garanderen dat de beoogde resultaten die de Opdrachtgever met de hulp van INTERCROSS wil bereiken, daadwerkelijk worden behaald.


Artikel 17 Apparatuur


 1. INTERCROSS kan apparatuur ter beschikking stellen aan de Opdrachtgever of verhuren aan de Opdrachtgever.
 2. Indien de verhuurde apparatuur niet naar behoren functioneert of bij aflevering gebreken vertoont, heeft de Opdrachtgever het recht om vervanging te verlangen. Dit geldt alleen voor defecten die worden veroorzaakt door gebrekkige fabricage, constructie of materiaal en als de apparatuur niet naar behoren functioneert.
 3. Het recht zoals beschreven in lid 2 van dit Artikel is niet van toepassing in geval van schade als gevolg van ongevallen na aflevering, wijzigingen aangebracht aan de apparatuur, nalatigheid of ondeskundigheid van de Opdrachtgever, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor schade aan de apparatuur vanaf het moment van ontvangst tot aan de retournering en inspectie door INTERCROSS.
 4. Verdere regels met betrekking tot de verhuur en plaatsing van apparatuur zijn gespecificeerd in de overeenkomst van opdracht.



Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud


 1. Alle geleverde goederen en zaken door INTERCROSS, inclusief ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enzovoort, blijven eigendom van INTERCROSS totdat de Opdrachtgever aan al haar verplichtingen uit alle gesloten overeenkomsten heeft voldaan.
 2. De Opdrachtgever is niet gemachtigd om de zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen te verpanden of op enige andere manier te bezwaren.
 3. Als derden beslag leggen op de zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen of rechten hierop willen vestigen of uitoefenen, moet de Opdrachtgever INTERCROSS hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.
 4. De Opdrachtgever dient de zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen te verzekeren tegen brand, explosie-, water- en diefstalschade, en de verzekeringspolis op verzoek ter inzage te geven.
 5. Zaken geleverd door INTERCROSS, die volgens lid 1 van dit Artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen worden doorverkocht als onderdeel van normale bedrijfsactiviteiten en mogen nooit als betalingsmiddel worden gebruikt.
 6. Indien INTERCROSS haar eigendomsrechten zoals beschreven in dit Artikel wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever hierbij onherroepelijke toestemming aan INTERCROSS, of door INTERCROSS aangewezen derden, om alle locaties te betreden waar de eigendommen van INTERCROSS zich bevinden en deze zaken terug te nemen.



Artikel 19 Geheimhoudingsplicht


 1. Beide partijen verzekeren dat alle ontvangen gegevens van vertrouwelijke aard geheim blijven, zoals redelijkerwijs verwacht kan worden. De partij die deze vertrouwelijke gegevens ontvangt, mag ze alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Gegevens worden sowieso als vertrouwelijk beschouwd als een van de partijen ze als zodanig heeft aangemerkt. INTERCROSS kan van deze verplichting worden ontheven als het verstrekken van gegevens aan een derde noodzakelijk is vanwege een gerechtelijke uitspraak, wettelijke voorschriften, of om de Overeenkomst correct uit te voeren.
 2. Het rapport, advies of de evaluatie is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de Opdrachtgever. Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld. Het auteursrecht en eigendom van het rapport, advies, en de evaluatie liggen bij INTERCROSS en mogen zonder schriftelijke toestemming van INTERCROSS niet worden gekopieerd of aan derden worden verstrekt. Een onderzoeksrapport mag niet aan derden worden voorgelezen, ter inzage worden gegeven, of worden verstrekt zonder schriftelijke toestemming van INTERCROSS. Als de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, kan dit leiden tot schadevergoeding.
 3. De geheimhoudingsplicht geldt zowel voor eigen personeel als voor derden.
 4. De geheimhoudingsplicht blijft van kracht, zelfs na opschorting van de uitvoering of beëindiging van de overeenkomst.
 5. Als INTERCROSS, op basis van een wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak, verplicht is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en INTERCROSS zich niet kan beroepen op een wettelijk erkend of toegestaan verschoningsrecht, is INTERCROSS niet aansprakelijk voor schade of schadeloosstelling, en heeft de wederpartij geen recht op ontbinding van de Overeenkomst vanwege enige hierdoor veroorzaakte schade.



Artikel 20 Intellectuele eigendom


 1. INTERCROSS behoudt de rechten en bevoegdheden die hem op grond van de Auteurswet toekomen.
 2. Alle door INTERCROSS verstrekte documenten, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, en dergelijke, zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door de Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van INTERCROSS worden gekopieerd, openbaar gemaakt, of aan derden bekendgemaakt, tenzij de aard van de verstrekte documenten anders vereist. Als de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, kan dit leiden tot schadevergoeding.
 3. INTERCROSS behoudt het recht om de toegenomen kennis die is verkregen door de uitvoering van de werkzaamheden, te gebruiken voor andere doeleinden, op voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt bekendgemaakt.
 4. De Opdrachtgever staat garant dat er geen rechten van derden in de weg staan aan het beschikbaar stellen van gegevens aan INTERCROSS. De Opdrachtgever zal INTERCROSS vrijwaren tegen elke vordering die gebaseerd is op de bewering dat dergelijke beschikbaarstelling, gebruik, bewerking, installatie, of opneming inbreuk maakt op de rechten van derden.




Artikel 21 Verwerking van Persoonsgegevens


 1. Indien INTERCROSS tijdens de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de Opdrachtgever, is naast de Algemene voorwaarden ook onze Privacyverklaring van toepassing, die te vinden is op de Website.
 2. De Opdrachtgever erkent dat INTERCROSS gegevens uit de registratie van opdrachten en voorvallen minstens één jaar bewaart nadat het onderzoeksrapport aan de Opdrachtgever is verstrekt. Deze gegevens worden uiterlijk binnen vijf jaar na de eerste registratie verwijderd. Of er behoefte is aan een langere bewaarperiode dan één jaar nadat het onderzoeksrapport aan de Opdrachtgever is verstrekt, wordt beoordeeld op basis van het proportionaliteitsbeginsel.



Artikel 22 Data Protection Impact


 1. Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen organisaties verplicht zijn een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren. Dit beoordelingsproces brengt de privacyrisico's van gegevensverwerking in kaart, zodat maatregelen genomen kunnen worden om deze risico's te verminderen. INTERCROSS zal, indien vereist, voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens een specifieke DPIA uitvoeren.
 2. De genomen maatregelen dienen rekening te houden met de stand van de techniek en de kosten van uitvoering en moeten voorzien in een passend beveiligingsniveau, rekening houdend met de risico's van de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens. Deze maatregelen zijn ook gericht op het voorkomen van onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens.
 3. INTERCROSS treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Bovendien worden maatregelen genomen om ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens binnen de organisatie te voorkomen.
 4. Voor de specifieke invulling van de beveiligingsnormen die gelden voor de sector wordt verwezen naar de privacygedragscode.
 5. Voor meer informatie over de specifieke beveiligingsmaatregelen kan de Opdrachtgever contact opnemen met INTERCROSS.



Artikel 23 Wijzigingsbeding


 1. INTERCROSS behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te vullen. INTERCROSS zal de Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen.
 2. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst één maand na bekendmaking aan de Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgevers die niet handelen voor doeleinden die verband houden met hun bedrijfs- of beroepsactiviteiten hebben de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat INTERCROSS Diensten of producten kan leveren die wezenlijk verschillen van wat Partijen zijn overeengekomen bij het sluiten van de Overeenkomst.



Artikel 24 Klachtenregeling


 1. Indien de Opdrachtgever een klacht heeft, dient deze schriftelijk te worden ingediend via https://info@intercrossbv.nl/ of telefonisch te worden gemeld via +31 (0) 6 21838886.
 2. Opdrachtgevers die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf hebben ook de mogelijkheid een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. De klachtenregeling is beschikbaar op de website.



Artikel 25 Identiteit van INTERCROSS


 1. INTERCROSS is geregistreerd bij de KvK onder nummer 71576835 en heeft het btw-identificatienummer NL858769402B01. INTERCROSS is gevestigd te Arnhem. INTERCROSS is ook gescreend, geregistreerd en erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en heeft de wettelijk vereiste vergunning met POB-nummer 7547.
 2. INTERCROSS is per e-mail te bereiken via connect@intercross.nl of via de website https://www.intercross.nl/ en telefonisch op +31 (0) 85 21 29 403. Ons postadres is postbus 4144, 6803 EC te Arnhem.



Artikel 26 Slotbepalingen


 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn op te vragen bij INTERCROSS, zijn ook geplaatst op de Website en zijn onlosmakelijk verbonden met elke verstrekte (digitale) offerte en andere overeenkomsten van INTERCROSS.
 2. Bij interpretatie van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden is de Nederlandse tekst leidend.



Artikel 27 Toepasselijk recht en bevoegde rechter


 1. Geschillen dienen conform de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (WPBR) in eerste instantie te worden afgehandeld via de geldende Klachtenregeling, zoals vermeld op de Website van INTERCROSS.
 2. Op de rechtsverhouding tussen INTERCROSS en haar Opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Geschillen tussen INTERCROSS en Opdrachtgevers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Gelderland, regio Nijmegen, conform Artikel 27.1 van de WPBR.
 1. Op de Overeenkomst tussen INTERCROSS en Opdrachtgevers die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf is het recht van de woonplaats van de Opdrachtgever van toepassing. Alle geschillen die tussen INTERCROSS en Opdrachtgevers die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf mochten ontstaan worden beslecht door de wettelijk bevoegde rechter.